Wynagrodzenie ustalane jest w każdej sprawie indywidualnie po wstępnej analizie sprawy. Sprowadza się ona do przedstawienia sprawy przez Klienta i wstępnej oceny zaprezentowanego zagadnienia dokonanej przez Kancelarię ze wskazaniem stopnia złożoności sprawy, kierunku ewentualnych działań i kosztów z nimi związanych. Ocena obejmuje również informację w jakim stopniu potrzebna jest fachowa pomoc prawna i jak kształtują się ewentualne warianty zakończenia sprawy. Dokonanie wstępnej oceny sprawy jest bezpłatne.

Wynagrodzenie obejmuje honorarium i wydatki.

Adwokat nie jest obowiązany do ponoszenia za klienta opłat i wydatków w prowadzonej sprawie (innych niż ustalone w umowie). Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, jakie mogą powstać w następstwie ich nieuiszczenia.

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalania określa umowa z klientem, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określającego wysokość stawek minimalnych za poszczególne rodzaje spraw.

Mając na względzie powyższe uregulowania, przewiduje się zasadniczo następujące warianty w kwestii wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie ze stawką ustaloną za całość sprawy. W tym wariancie ustalana jest opłata stała za daną sprawę i obejmuje podejmowanie wszelkich czynności w sprawie, sporządzanie pism procesowych oraz udział w rozprawach – niezależnie od ich liczby.
  • Wynagrodzenie za poszczególne etapy sprawy lub poszczególne czynności. W przypadku wyboru tej metody rozliczania, ustala się wysokość lub sposób naliczania opłat za poszczególne czynności w sprawie, w tym za sporządzanie pism procesowych i udział w rozprawach (lub innych czynnościach). Finalny koszt prowadzenia sprawy nie jest określany jak w przypadku wariantu, o którym mowa powyżej i zależy od przebiegu postępowania, a zwłaszcza od liczby sporządzanych pism procesowych i liczby rozpraw. W konsekwencji rzeczywisty koszt obsługi prawnej może okazać się zarówno niższy jak i wyższy w relacji do wynagrodzenia ustalanego ze stawką za całość sprawy.
  • Wynagrodzenie godzinowe. W tym wariancie ustalana jest stawka za godzinę, a wysokość wynagrodzenia zależy od czasu poświęconego na realizację danego zlecenia.
  • Wynagrodzenie mieszane. Możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia w oparciu o jeden z powyższych wariantów wraz z dodatkowym składnikiem zwanym premią za sukces (success fee). Wówczas wynagrodzenie obliczane zgodnie z powyższymi wariantami ulega odpowiedniemu obniżeniu, ale w przypadku zakończenia sprawy w sposób założony w umowie, Kancelarii przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (premia) stanowiące np. określony procent kwoty zasądzonej przez sąd albo będące z góry ustaloną kwotą (zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych).

Rachunek bankowy Kancelarii:

Posiadacz: Kancelaria Adwokacka Łukasz Adam Kowalski

Numer rachunku: 81 1910 1048 2625 6121 9689 0001