Audyt zagrożeń podatkowych – oferta specjalna

Kontrole organów podatkowych w ostatnich latach uległy diametralnej zmianie. Funkcjonujące narzędzia informatyczne, w tym związane z JPK, powodują, że kontrole kierowane są do tych podmiotów, co do których istnieje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w oparciu o pozyskane dane z systemów informatycznych.

Obserwuje się jednak bardzo niebezpieczne trendy w toku czynności kontrolnych, które bez należytej reakcji na wczesnym etapie czynności, mogą doprowadzić do wydania niekorzystnego protokołu, a następnie decyzji wymiarowej.

Tytułem przykładu można wskazać sytuacje, w których organ kontroli nie kwestionuje, że prace udokumentowane określoną fakturą, zostały rzeczywiście wykonane, ale stwierdza że nie mógł ich wykonać wystawca faktury ponieważ w ocenie organu nie miał odpowiednich "mocy przerobowych". W konsekwencji faktura taka uznawana jest za nierzetelną, a podatnik traci prawo odliczenia podatku z niej wynikającego. Przedsiębiorcy korzystającemu z takiego podwykonawcy zarzuca się brak należytej staranności i świadomość, że uczestniczy w procederze wyłudzenia podatku. Argumenty, że przedsiębiorca nie ma możliwości zweryfikowania swojego kontrahenta w takim zakresie w jakim mogą to czynić organy państwowe, pozostają często bez odpowiedzi.

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, organy podatkowe zwracają także szczególną uwagę na transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą osobowo lub kapitałowo (a więc np. transakcje dokonywane pomiędzy firmami prowadzonymi przez członków rodziny lub spółki, w których skład osobowy jest podobny lub taki sam).

Trzeba przy tym pamiętać, że organy podatkowe zostały wyposażone w mechanizm uznawania danych czynności za próbę obejścia prawa podatkowego, cop wiąże się z tym, że dana czynność prawna pozostaje w aspekcie cywilnym ważna, jednak opodatkowanie następuję tak jakby tej czynności nie było. Administracja skarbowa sięga również po możliwości uznawania danej czynności za pozorną lub gospodarczą nieuzasadnioną, co rodzi kolejne komplikacje w zakresie rozliczenia podatku.

Mając na względzie doświadczenie zdobyte w organach skarbowych oraz praktykę w reprezentacji podmiotów gospodarczych w czynnościach kontrolnych i postępowaniach podatkowych Kancelaria przedstawia propozycję (w ramach szeroko rozumianych działań prewencyjnych) usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu mającego na celu ustalenie, czy istnieją obszary podwyższonego ryzyka w zakresie wytypowania do kontroli lub negowania przez organy skarbowe danych rozwiązań przez pryzmat mechanizmów, o których mowa powyżej. Zakres audytu ustalany jest zawsze indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.